2310 932420 - 932473 - 932481 paskedi@paskedi.gr

Κανόνες Δεοντολογίας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ‘’ΠΑΣΚΕΔΙ’’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ("ΠΑΣΚΕΔΙ") και τα μέλη του δεσμεύονται να τηρούν υψηλούς κανόνες δεοντολογίας προς το συμφέρον του συνόλου των ελληνικών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των καταναλωτών, αλλά και για την προαγωγή του ελληνικού τουρισμού γενικότερα. 

2. Η θέσπιση Κανόνων Δεοντολογίας και συμπεριφοράς για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφύλαξη του ποιοτικού επιπέδου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ αποτελεί καταστατικό σκοπό του Σωματείου η εκπλήρωση του οποίου είναι καθήκον των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ.

3. Οι κανόνες του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας συμφωνούνται ως δεσμευτικοί για τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ τόσο ως προς τις σχέσεις τους προς το κοινό και τους συναλλασσόμενους όσο και ως προς τις σχέσεις των μελών με τον ΠΑΣΚΕΔΙ και μεταξύ τους. 

4. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχει δικαίωμα ελέγχου των μελών του σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού καθώς και των κανόνων του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας. Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΑΣΚΕΔΙ κάθε παράβαση της νομοθεσίας για τα σωματεία καθώς και κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανόνων Δεοντολογίας αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου και επισύρουν προσωρινή ή οριστική αποβολή από τον ΠΑΣΚΕΔΙ εφ' όσον αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας αναλαμβάνουν να τηρούν τις αρχές της νομιμότητας, της ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης με στόχο την προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καθώς και την ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Α.  Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας αναλαμβάνουν να τηρούν πέραν της αυτονόητης αρχής της νομιμότητας και τις παρακάτω γενικές αρχές και να εκπαιδεύουν ανάλογα και το προσωπικό τους σε αυτές:

 1. Σεβασμός και φιλοφρόνηση προς τον πελάτη καταναλωτή.

 2. Σεβασμός και φροντίδα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

 3. Γνώση, διατήρηση και προβολή της ελληνικής και τοπικής παράδοσης.

 4. Υπευθυνότητα και σοβαρότητα στις σχέσεις με τον πελάτη, τις δημόσιες αρχές και τους συναλλασσόμενους εν γένει.

 5. Διακριτικότητα και προστασία της ιδιωτικής ζωής του πελάτη και δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψης στον χώρο της κάθε επιχείρησης.

Β.  Πληροφορίες, διαφημίσεις και περιγραφές που δίνονται από τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ προς τρίτους σχετικά με τις επιχειρήσεις τους οφείλουν να είναι πλήρεις, σαφείς και ακριβείς και να μην περιέχουν παραπλανητικά στοιχεία. 

Γ.  Η μεταχείριση των πελατών που εξυπηρετούνται από καταστήματα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ, πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες, διαφημίσεις και περιγραφές που δίνουν τα μέλη σχετικά με την επιχείρησή τους.

Δ.  Προσφορές με ευνοϊκούς οικονομικούς ή άλλους όρους προς το κοινό πρέπει να είναι αληθείς και να μην υποκρύπτουν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ε.  Οι εγκαταστάσεις, των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να παρέχουν πλήρη ασφάλεια, άνεση, καθαριότητα και κατά το δυνατό αισθητική ικανοποίηση στους πελάτες.

ΣΤ.  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, στους πελάτες των επιχειρήσεων μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, πρέπει να διέπονται από πνεύμα σεβασμού και εξυπηρετήσεως και να τηρούνται οι παραδοσιακές αρχές της ελληνικής φιλοξενίας. 

Ζ.  Τα προσφερόμενα προς πώληση ή προς κατανάλωση προϊόντα των επιχειρήσεων μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, πρέπει να είναι ικανοποιητικά και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς κατά περίπτωση.

Η.  Η τιμολόγηση των πελατών των επιχειρήσεων μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να είναι σαφής και με πλήρη επεξήγηση προς τους πελάτες.

Θ.  Το προσωπικό των επιχειρήσεων μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, πρέπει να εκπαιδεύεται κατάλληλα ώστε να ικανοποιεί τις αρχές του παρόντος Κώδικα και στις προσωπικές επαφές να δημιουργεί ατμόσφαιρα ειλικρινούς προθυμίας για τη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Ι.  Οι επιχειρήσεις μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας πρέπει να χρησιμοποιούν το σήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ στα έντυπα, εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα προβολής και διαφημίσεως ως σύμβολο ήθους και ποιότητας εγκαταστάσεων, προϊόντων και υπηρεσιών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

1. Τα μέλη - καταστηματάρχες του ΠΑΣΚΕΔΙ ασκούν, κατά το Καταστατικό, τουριστικές επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

2. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ καθώς και η αμοιβαία υποστήριξη περιλαμβάνονται στους ειδικότερους σκοπούς του καταστατικού του ΠΑΣΚΕΔΙ.

3. Οι επιχειρηματικές σχέσεις των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ μεταξύ τους, πρέπει να διέπονται από τις αρχές της νομιμότητας, της ειλικρίνειας και της καλής πίστεως και να τηρούνται τα συναλλακτικά ήθη στα πλαίσια της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς.

4. Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να απέχουν από ενέργειες και πράξεις που αφ' ενός μεν μπορεί να προξενήσουν βλάβη στο κύρος και τους καταστατικούς σκοπούς του ΠΑΣΚΕΔΙ, αφ ετέρου δε, να αποτελέσουν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ τους όπως π.χ. αθέμιτη απόσπαση πελατείας, αθέμιτη εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών κ.τ.λ. 

5. Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να απέχουν από ενέργειες και πράξεις που μπορεί τυχόν να οδηγήσουν σε δυσφήμιση μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ, ειδικότερα δε να τηρούν την αρχή της εχεμύθειας για επιχειρηματικά γεγονότα ή στοιχεία ή δημοσιοποίηση ή εκμετάλλευση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των συμφερόντων μέλους του ΠΑΣΚΕΔΙ ή του ελληνικού τουρισμού γενικότερα.

6. Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να ενημερώνουν τον ΠΑΣΚΕΔΙ και να ανταλλάσσουν εμπιστευτικά πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στην ελληνική ή και αλλοδαπή τουριστική αγορά επισιτισμού και που περιέρχονται σε γνώση τους, επηρεάζουν δε σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα μέλους ή μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ ή τον ελληνικό τουρισμό γενικότερα όπως π.χ. φερεγγυότητα συμβεβλημένων επιχειρήσεων, αντισυμβατική συμπεριφορά, παραβάσεις συμβατικών υποχρεώσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, επιβλαβείς για τον ελληνικό τουρισμό κρίσεις κ.τ.λ. 

7. Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να παρέχουν πρόθυμα πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ τους σχετικά με την προϋπηρεσία και απασχόληση προσωπικού και να απέχουν από ενέργειες αθέμιτης αποσπάσεως εργατικού δυναμικού. 

8. Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να συνεργάζονται πρόθυμα μεταξύ τους κατά κλάδους, κατά τόπους ή και γενικότερα και να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τον καθορισμό οικονομικής ή τιμολογιακής πολιτικής, επιφυλασσομένων όμως πάντοτε των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αποφυγής της αθέμιτης συμπράξεως επιχειρήσεων, προς το συμφέρον του ελληνικού τουρισμού γενικότερα. 

9. Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να εξυπηρετούν κατά το δυνατόν και κατά προτεραιότητα συγκεκριμένα αιτήματα παροχής βοηθείας και υποστηρίξεως προς άλλα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως π.χ. περιπτώσεις πρόσκαιρης αδυναμίας εκπληρώσεως συμβατικών υποχρεώσεων έναντι τρίτων, περιπτώσεις κρατήσεων τραπεζιών, απεργιών κ.τ.λ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ


1. Η αρμοδιότητα ελέγχου των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ για την τήρηση του Καταστατικού και των Κανόνων Δεοντολογίας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΚΕΔΙ. Με απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει Επιτροπή Δεοντολογίας καθορίζοντας συγχρόνως τον αριθμό των μελών, τις αρμοδιότητες και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής σε σχέση με τον έλεγχο τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού και των Κανόνων Δεοντολογίας. 

2. Με σκοπό την αποφυγή τυχόν δικαστικών διενέξεων των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ μεταξύ τους κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ εφ' όσον έχουν παράπονα κατά άλλου μέλους που βασίζονται στις διατάξεις του Καταστατικού ή στους Κανόνες Δεοντολογίας, υποβάλλουν σχετική αίτηση ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΚΕΔΙ ή την Επιτροπή Δεοντολογίας. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή η Επιτροπή), έχει δικαίωμα να εξετάσει τα παράπονα του μέλους με όλα τα πρόσφορα κατά την κρίση του μέσα, δεν μπορεί όμως να εκδώσει απόφαση ελέγχου χωρίς προηγουμένως να έχει καλέσει το μέλος κατά του οποίου διενεργείται ο έλεγχος να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση αρνήσεως του μέλους να δώσει εξηγήσεις, εφ' όσον έχει κληθεί τρεις φορές ανά διαστήματα 15 ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή η Επιτροπή) έχει το δικαίωμα να εκδώσει την απόφαση ελέγχου και χωρίς εξηγήσεις και να προχωρήσει στην εφαρμογή του Καταστατικού του ΠΑΣΚΕΔΙ που ορίζει τα πειθαρχικά παραπτώματα έναντι του ΠΑΣΚΕΔΙ, καθώς και τις συνέπειες που έχουν αυτά. 

4. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του ΠΑΣΚΕΔΙ ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΚΕΔΙ, μπορεί να επιδιωχθεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την καθιέρωση μόνιμης διαιτησίας του ΠΑΣΚΕΔΙ για τις διαφορές των μελών του κατά το άρθρο 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Ο παρών Κώδικας Κανόνων Δεοντολογίας ισχύει για όλα τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ.

2. Ο παρών Κώδικας Κανόνων Δεοντολογίας μπορεί να τροποποιηθεί ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΚΕΔΙ, η τροποποίηση όμως ισχύει αφ' ότου αναρτηθεί στο διαδίκτυο.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκη Κωνσταντίνου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Καλιώρας

;